Vai trò của các tiểu bang đối với các trường đại học và cao đẳng công

VAI TRÒ CỦA CÁC TIỂU BANG

Hầu hết các trường đại học và cao đẳng đều do các tiểu bang thành lập (đối với các trường đại học và cao đẳng công) hoặc được thành lập theo các điều lệ (đối với các trường tư). Chính quyền các tiểu bang ban hành các luật lệ và cấp phép hoạt động thường xuyên cho các trường, mặc dù một số cơ quan phi chính phủ thực hiện việc kiểm định các trường. Các Sở Giáo dục, ban đại học và cao đẳng của các tiểu bang, và trong một số trường hợp, các trường đại học của bang hoặc các uỷ ban đặc biệt của một tiểu bang chia sẻ trách nhiệm quản lý các trường đại học và cao đẳng trong tiểu bang đó. Các trường đại học và cao đẳng của tư nhân có hội đồng quản trị riêng nhưng đều phải tuân theo các đạo luật của liên bang, áp dụng cho các tổ chức hoạt động vì lợi nhuận và phi lợi nhuận.

Vai trò của các tiểu bang đối với các trường đại học và cao đẳng công

Việc một trường được chính quyền các tiểu bang cấp giấy phép hoạt động thì không có nghĩa là trường đó đã qua kiểm định chất lượng. Trên thực tế, nhiều trường “đại học” hoặc “cao đẳng” được chính quyền các bang cấp phép hoạt động không phải là những tổ chức có đủ tư cách mà chỉ là những “nhà máy sản xuất bằng cấp” – hoạt động của các trường này chủ yếu là cấp bằng giả.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *