CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG TẠI MỸ

CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ

Các vấn đề về quyền lực, thẩm quyền và trách nhiệm trong hệ thống giáo dục đại học và cao đẳng ở Mỹ cũng là những vấn đề khá phức tạp. Giữa các hội đồng quản trị và các hiệu trưởng thường có nhiều xung đột. Trong nội bộ khoa cũng thường xảy ra những bất đồng về vấn đề thẩm quyền và vấn đề chuyên môn. Hội đồng quản trị thường là người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với trường của họ, nhưng họ cũng có khuynh hướng can thiệp sâu vào công việc hàng ngày của trường.

CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG TẠI MỸ

Và điều này thường gây ra căng thẳng giữa hội đồng quản trị, các hiệu trưởng và các khoa. Một số hiệu trưởng thì cho rằng, các khoa có quá nhiều quyền lực. Trong khi đó, các thành viên của khoa cho rằng các vấn đề thuộc về lĩnh vực giáo dục chuyên môn của các trường phải do khoa quyết định và nhiệm vụ của hội đồng quản trị và hiệu trưởng là tạo ra một môi trường làm việc và giảng dạy hiệu quả để hỗ trợ các hoạt động của khoa. Ở các trường công, xung đột về vấn đề quản trị còn có thể do sự can thiệp về chính trị của hội đồng quản trị.

Bởi vì, hội đồng quản trị của các trường này thường do thống đốc bang chỉ định hoặc thông qua bầu cử theo pháp luật. Còn các trường tư có hội đồng quản trị riêng của mình, nên các trường này ít bị ảnh hưởng bởi các can thiệp chính trị hơn. Ở một số trường, vai trò của sinh viên trong việc quản trị trường cũng là một vấn đề gây nhiều tranh cãi.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *