Các hiệp hội tổ chức và cơ quan của các trường đại học và cao đẳng Mĩ

Hiệp hội Các trường cao đẳng cộng đồng Mỹ (American Association of Community Colleges – AACC)

One Dupont Circle NW, Suite 410

Washington, DC 20036

ĐT: (202) 728-0200

Fax:(202)833-2467

Web site: http:/ /aacc.nche.edu

AACC hỗ trợ các trường thành viên về mặt pháp lý, theo dõi các vấn đề và xu hướng quốc gia; thu thập, phân tích và phổ biến thông tin; làm việc với các cơ quan giáo dục khác và các cơ quan thông tấn quốc gia; nghiên cứu và xuất bản tin tức và các phân tích của các học giả. AACC có Văn phòng Dịch vụ quốc tế chịu trách nhiệm cung cấp cho các thành viên của AACC các thông tin về nguồn tài trợ kinh phí; theo dõi các cơ hội trao đổi với nước ngoài cho các khoa, các nhà quản lý, và sinh viên; theo dõi các vấn đề về pháp lý có ảnh hưởng đến môi trường giáo dục quốc tế.

hiệp hôi hội đồng giáo dục Mỹ

Hiệp hội Các trường đại học và cao đẳng tiểu bang Mỹ (American Association of State Colleges and Universities – AASCU)

1307 New York Avenue NW, Fifth Floor

Washington, DC 20005-4701

ĐT: (202) 293-7070

Fax: (202) 296 5819

Web site: http:/ / www.aascu.org

AASCU bao gồm hơn 400 thành viên là các trường đại học và cao đẳng công ở Mỹ và Puerto Rico, Guam, và Virgin Islands. ASSCU thúc đẩy sự hiểu biết về vai trò quan trọng của hệ thống giáo dục đại học và cao đẳng công trong xã hội; theo dõi các chính sách công ở các cấp độ của trường, tiểu bang và quốc gia; đáp ứng lợi ích của các thành viên bằng cách hỗ trợ về mặt xây dựng các chính sách và các chương trình đào tạo; tạo các cơ hội và hỗ trợ cho các trường phát triển chuyên môn. Văn phòng Các chương trình quốc tế của AASCU hỗ trợ các thành viên trong việc tổ chức các chương trình xuyên văn hóa và quốc tế thông qua nhiều hoạt động phát triển của các trường và các khoa.

Hội đồng Giáo dục Mỹ (American Council on Education – ACE)

One Dupont Circle NW, Suite 800

Washington, DC 20036-1193

ĐT: (202) 939-9313

Fax: (202) 785-8056

Web site: http:/ /www.acenet.edu

ACE gồm có hơn 1.800 trường thành viên thuộc lĩnh vực giáo dục đại học và cao đẳng và 200 tổ chức khu vực và quốc gia. ACE được xem là hiệp hội giáo dục đại học và cao đẳng toàn diện nhất nước Mỹ. ACE điều tra các vấn đề được nhiều người quan tâm, chỉ định các cơ quan, tổ chức thích hợp để giải quyết các vấn đề này, theo dõi các vấn đề thuộc pháp luật còn tồn tại, làm ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục đại học và cao đẳng, và làm chiếc cầu nối giữa các trường với các cơ quan chính phủ.

Trong việc hợp tác với Ủy ban Giáo dục quốc tế của ACE, ACE đóng vai trò là nguồn cung cấp các thông tin về giáo dục quốc tế cho các trường thành viên, những người ra chính sách, và cho công chúng; giúp đỡ các trường thành viên củng cố các chương trình quốc tế và xây dựng các chương trình đào tạo theo khuôn khổ quốc tế; đóng vai trò hướng dẫn các nước xây dựng các chính sách giáo dục quốc tế; xây dựng các mối liên kết, quan hệ với các tổ chức quốc gia ở các nước khác và với các tổ chức giáo dục đại học và cao đẳng quốc tế.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *