Văn bằng và học vị ở Mỹ

VĂN BẰNG VÀ HỌC VỊ Văn bằng (diploma) là một giấy chứng nhận bằng văn bản chính thức xác nhận một sinh viên đã hoàn tất các yêu cầu của một khóa học ở một cấp bậc nào đó. Còn học vị (degree) dùng để xác nhận việc đã hoàn tất các chương trình học

Vấn đề tuyển sinh đối với sinh viên nước ngoài

Vấn đề tuyển sinh đối với sinh viên nước ngoài Các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ có các quy trình tuyển sinh và yêu cầu đặt ra khác nhau đối với sinh viên nước ngoài. Một sinh viên nước ngoài thường phải bắt đầu việc xin nhập học ít nhất là một

Thông tin về các trường đại học 2 năm

Các trường đại học 2 năm Ở Mỹ, có khoảng 1.727 trường cao đẳng kỹ thuật và cộng đồng, trong số đó có 652 trường của tư nhân. Mặc dù trước đây các trường kỹ thuật chỉ tập trung vào một số môn học thuộc lĩnh vực công nghệ, nhưng nay các trường này cũng

CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG TẠI MỸ

CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ Các vấn đề về quyền lực, thẩm quyền và trách nhiệm trong hệ thống giáo dục đại học và cao đẳng ở Mỹ cũng là những vấn đề khá phức tạp. Giữa các hội đồng quản trị và các hiệu trưởng thường có nhiều xung đột. Trong nội bộ